PRIVACYVERKLARING KRAFT ADVOCATEN

INTRODUCTIE

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door KRAFT advocaten.

Door middel van deze privacyverklaring willen wij u informeren over wat er gebeurt met de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die herleidbaar (kunnen) zijn tot een natuurlijk persoon, zoals NAW-gegevens, e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook IP adressen. Persoonsgegevens worden door KRAFT verzameld en verwerkt overeenkomstig deze privacy verklaring en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 14 maart 2020. Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen, daarom adviseren wij u deze privacyverklaring van tijd tot tijd te raadplegen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERZAMELD EN VOOR WELKE DOELEINDEN?

KRAFT verzamelt en verwerkt persoonsgegevens op basis van de grondslagen uitvoering overeenkomst, gerechtvaardigd belang en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

  • Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van onze cliënten en/of functionarissen of (indirecte) aandeelhouders van cliënten voor zover verplicht op grond van wet- en regelgeving. Hierbij worden onder meer de volgende gegevens verzameld en bewaard: naam, geboortedatum en kopie paspoort. Deze persoonsgegevens worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijnen.
  • Wij verzamelen contactgegevens van de contactpersonen bij onze relaties, zoals cliënten en leveranciers. Dit betreft naam, zakelijk e-mail adres, zakelijk telefoonnummer en bedrijfsadres. Wij verzamelen deze gegevens om de overeenkomst met de klant of leverancier te kunnen uitvoeren en om onze relaties incidentele nieuwsbrieven, updates over wet- en regelgeving, overige mededelingen over kantoor en uitnodigingen voor onze evenementen te sturen. Wij bewaren deze persoonsgegevens voor zolang wij deze nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst met de relatie.

AAN WELKE DERDEN VERSTREKKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

KRAFT deelt persoonsgegevens met derden die door KRAFT worden ingeschakeld in het kader van haar dienstverlening, zoals andere advocatenkantoren, notarissen, fiscalisten. Daarnaast deelt KRAFT persoonsgegevens met andere relevante partijen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar dienstverlening, zoals wederpartijen, gerechtelijke instanties en overheidsinstanties. In het kader van de uitvoering van onze dienstverlening kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte te sturen. In dat geval draagt KRAFT er zorg voor dat deze doorgifte in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving plaatsvindt.

KRAFT deelt persoonsgegevens met externe dienstverleners, zoals hosting providers van de website en cloud service providers. Met deze dienstverleners worden niet meer persoonsgegevens gedeeld dan strikt noodzakelijk in verband met de dienstverlening.

Derden waarmee KRAFT persoonsgegevens deelt zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens. KRAFT is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door derden. Wanneer een derde optreedt als verwerker van persoonsgegevens voor KRAFT, zal KRAFT met deze een verwerkersovereenkomst sluiten.

Voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van hun functie hebben werknemers van KRAFT toegang tot persoonsgegevens. Alle werknemers van KRAFT zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

BEVEILIGINGSMAATREGELEN

KRAFT hecht veel waarde aan uw privacy. Daarom heeft KRAFT passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

Iedere persoon waarvan wij persoonsgegevens verwerken heeft bepaalde rechten met betrekking tot zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder is een overzicht opgenomen van de rechten die mogelijk relevant zijn:

  • U heeft het recht van ons bevestiging te ontvangen over of wij persoonsgegevens van u verwerken.
  • U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
  • U heeft het recht op correctie van de persoonsgegevens die wij van u verwerken als deze onjuist zijn.
  • U heeft het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens.
  • U heeft het recht op beperking van hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en waarvoor wij deze gebruiken.
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

COOKIES

De website van KRAFT maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door de website tijdens het bezoek daarvan op uw apparaat (computer, tablet of smartphone) worden geplaatst. U kunt cookies weigeren via de instellingen van uw browser.

KRAFT maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies en analytische cookies. Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website te kunnen laten functioneren. Daarnaast maakt KRAFT gebruik van analytische cookies (Google Analytics)  die de kwaliteit en functionaliteit van de website meten. Deze analytische cookies verzamelen geen persoonsgegevens, maar uitsluitend geanonimiseerde statistische informatie. KRAFT maakt geen gebruik van advertentie- of tracking cookies.

CONTACT

Mocht uw vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door KRAFT dan kunt u contact opnemen met info@kraftadvocaten.nl.