ALGEMENE VOORWAARDEN KRAFT ADVOCATEN

 

Onze rechtsbetrekking

Deze algemene voorwaarden beheersen exclusief de rechtsbetrekking tussen KRAFT advocaten en Opdrachtgever en al hetgeen daaruit voortvloeit of daarmee verband houdt. Toepasselijkheid van algemene of bijzondere voorwaarden van Opdrachtgever is door KRAFT advocaten uitdrukkelijk afgewezen.

KRAFT advocaten verleent haar diensten uitsluitend aan of ten behoeve van Opdrachtgever.

Derden kunnen geen rechten ontlenen aan een rechtsbetrekking met of een product of dienst geleverd door KRAFT advocaten aan Opdrachtgever, behoudens een uitdrukkelijke, door KRAFT advocaten schriftelijk bevestigde, andersluidende afspraak. Van een dergelijke andersluidende afspraak zullen in alle gevallen geacht worden deel uit te maken deze algemene voorwaarden.

KRAFT advocaten is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van een derde.

KRAFT advocaten sluit geen overeenkomsten op eigen naam ten behoeve van Opdrachtgever.

Communicatie via e-mail geldt als schriftelijk.

Tarief en betalingsvoorwaarden

Het honorarium wordt berekend door het toepasselijke uurtarief te vermenigvuldigen met het aantal aan de zaak besteedde uren. De betaaltermijn is veertien dagen na factuurdatum.

Facturering geschiedt in beginsel achteraf, aan het eind van iedere kalendermaand.

De betaaltermijn is een fatale termijn. Bij overschrijding van de betaaltermijn is de wettelijke handelsrente van toepassing.

Indien een declaratie om wat voor reden dan ook niet (tijdig) betaald is, of op het moment dat redelijkerwijs aannemelijk is dat Opdrachtgever niet in staat zal zijn om een (toekomstige) declaratie (tijdig) te betalen, mag KRAFT advocaten, te harer beoordeling en al dan niet achtereenvolgens, (i) verdere dienstverlening afhankelijk maken van de betaling door Opdrachtgever van een door KRAFT advocaten bepaald voorschot in geld, (ii) haar dienstverlening voor onbepaalde tijd opschorten en (iii) de opdrachtovereenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn, met onmiddellijke ingang, schriftelijk opzeggen.

Opdrachtgever komt geen recht toe op opschorting of verrekening.

 Beperking aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van KRAFT advocaten voor een specifieke aanspraak is beperkt tot het bedrag dat voor die aanspraak aan KRAFT advocaten daadwerkelijk is uitbetaald op grond van haar bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico onder de desbetreffende verzekering. Indien de bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van KRAFT advocaten om welke reden dan ook niet aan KRAFT advocaten uitkeert is de totale aansprakelijkheid van KRAFT advocaten voor alle aanspraken tezamen, behalve voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van KRAFT advocaten, beperkt tot een maximum van tienduizend (10.000,-) euro.

De hoogte van de maximale dekking onder de door KRAFT advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering is EUR 1.500.000,- per aanspraak. De hoogte van de maximale dekking onder de door KRAFT advocaten afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is EUR 1.250.000,- per aanspraak per jaar met een maximum van EUR 2.500.000,- voor de totale aanspraken in het verzekeringsjaar.

Alle verweermiddelen, waaronder begrepen de beperking van de aansprakelijkheid, zijn van toepassing ongeacht de juridische grondslag waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd (waaronder niet-nakoming van een hoofdverbintenis, schending van een garantie, onrechtmatige daad of vrijwaring).

Schadevergoedingsvorderingen van Opdrachtgever vervallen zes maanden nadat Opdrachtgever bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de betreffende schade en KRAFT advocaten als mogelijkerwijs aansprakelijke partij, tenzij deze eerder vervallen of verjaren op basis van toepasselijk recht. Schadevergoedingsvorderingen van Opdrachtgever vervallen in ieder geval één jaar nadat de feiten en omstandigheden die dienen als grondslag voor een schadevergoedingsvordering hebben plaatsgevonden.

Opdrachtgever vrijwaart KRAFT advocaten tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit werkzaamheden die KRAFT advocaten voor of ten behoeve van Opdrachtgever (heeft) verricht. Deze vrijwaring omvat mede de kosten van juridische bijstand en onterecht gedane meldingen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.

Geheimhouding

KRAFT advocaten betracht (op grond van artikel 11a Advocatenwet) geheimhouding ten aanzien van alle informatie die niet reeds openbaar is met betrekking tot de bedrijfsvoering van Opdrachtgever, behoudens in die gevallen waarin wet of rechterlijke uitspraak KRAFT advocaten tot openbaarmaking verplicht of gebiedt of Opdrachtgever toestemming voor openbaarmaking heeft gegeven.

Opdrachtgever geeft hierbij toestemming aan KRAFT advocaten om de naam van Opdrachtgever en een beknopte omschrijving van de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden te publiceren op de website van KRAFT advocaten en/of door te geven aan derden voor marketing of communicatiedoeleinden.

Elektronische communicatie

Opdrachtgever erkent dat elektronische communicatie niet veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd kan worden (door)gestuurd, waaronder door virussen en spam filters. KRAFT advocaten is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens KRAFT advocaten, niet aansprakelijk voor het niet veilig zijn van elektronische communicatie en is ook niet aansprakelijk voor het onderscheppen, manipuleren, infecteren, vertragen of verkeerd (door)sturen van elektronisch communicatie, waaronder door virussen en spam filters.

Dossier

Behoudens andersluidende afspraken, bewaart KRAFT advocaten het dossier vijf jaren, te rekenen vanaf de datum waarop voor het laatst door KRAFT advocaten zaakinhoudelijke werkzaamheden zijn verricht.

Wwft

Op basis van toepasselijke wetgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”), waarmee de Richtlijn 2005/60/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme is geïmplementeerd, is KRAFT advocaten, onder bepaalde omstandigheden, verplicht om de identiteit van Opdrachtgever en die van haar uiteindelijke begunstigde(n) vast te stellen en ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft aan de autoriteiten te melden. Op basis van de Wwft is het KRAFT advocaten verboden om aan Opdrachtgever te melden dat zij aldus heeft gemeld.

E-commerce transacties

De toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 BW, dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie in e-commerce transacties, en van artikel 6:227c BW, dat betrekking heeft op de wijze waarop e-commerce transacties worden gesloten, is uitgesloten indien Opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle rechtsbetrekkingen tussen KRAFT advocaten en Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Alle geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam.

De geheimhoudingsplicht vervat in deze voorwaarden geldt niet indien en voor zover KRAFT advocaten in verband met een geschil tussen KRAFT advocaten en Opdrachtgever haar standpunt bekend wenst te maken aan de bevoegde rechter.

Rechtsgebiedenregister

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

a. Arjan van Niel staat geregistreerd op Ondernemingsrecht en Verbintenissenrecht;
b. Rick Geerars staat geregistreerd op Burgerlijk Procesrecht en Verbintenissenrecht;

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.