ALGEMENE VOORWAARDEN

Geerars Advocatuur & Mediation B.V.

Algemeen

 1. KRAFT Advocaten is een kantorencombinatie van twee zelfstandig werkende kantoren, namelijk Geerars Advocatuur & Mediation BV en Van Niel Advocatuur BV, waarbij ieder kantoor afzonderlijk voor eigen rekening en risico werkzaam is. Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand tussen de Opdrachtgever en de desbetreffende advocatenpraktijk, onder toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden.
 2. De praktijkvennootschappen hebben één gezamenlijke website (www.kraftadvocaten.nl).
 3. Geerars Advocatuur & Mediation BV “GA&M” is statutair gevestigd te Bussum en kantoorhoudende aan de Nieuwe ’s Gravelandseweg 27, 1405 HK te Bussum en ingeschreven bij de KvK onder nummer 81812353. Het BTW-nummer is 862228761B01.

Onze rechtsbetrekking

 1. Deze opdrachtovereenkomst beheerst exclusief de rechtsbetrekking tussen GA&M en Opdrachtgever en al hetgeen daaruit voortvloeit of daarmee verband houdt. Toepasselijkheid van algemene of bijzondere voorwaarden van Opdrachtgever is door GA&M uitdrukkelijk afgewezen.
 2. GA&M verleent haar diensten uitsluitend aan of ten behoeve van Opdrachtgever. Alle opdrachten en andere dienstverlening worden uitsluitend geaccepteerd en uitgevoerd door GA&M, ongeacht enige andere bedoeling. Artikelen 7:404(opdrachtverlening met oog op persoon) en 7:407 lid 2 BW (hoofdelijke aansprakelijkheid meerdere opdrachtnemers) zijn niet van toepassing.
 3. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan een rechtsbetrekking met of een product of dienst geleverd door GA&M aan Opdrachtgever, behoudens een uitdrukkelijke, door GA&M schriftelijk bevestigde, andersluidende afspraak. Van een dergelijke andersluidende afspraak zullen in alle gevallen geacht worden deel uit te maken deze algemene voorwaarden.
 4. Op deze algemene voorwaarden kan ook een beroep gedaan worden door Van Niel Advocatuur B.V. en de daaraan verbonden advocaten en werknemers.
 5. GA&M is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van een derde.
 6. GA&M sluit geen overeenkomsten op eigen naam ten behoeve van Opdrachtgever.
 7. Communicatie via e-mail geldt als schriftelijk.

Tarief en betalingsvoorwaarden

 1. Het honorarium wordt berekend door het toepasselijke uurtarief te vermenigvuldigen met het aantal aan de zaak besteedde uren, BTW en met ter uitvoering van een opdracht gemaakte specifieke onkosten (waaronder griffierechten, deurwaarderskosten, kosten uittreksels, etc.).
 2. De betaaltermijn is veertien dagen na factuurdatum. Facturering geschiedt in beginsel achteraf, aan heteind van iedere kalendermaand. De betaaltermijn is een fatale termijn. Bij overschrijding van de betaaltermijn is de wettelijke handelsrente van toepassing.
 3. Indien een declaratie om wat voor reden dan ook niet (tijdig) betaald is, of op het moment dat redelijkerwijs aannemelijk is dat Opdrachtgever niet in staat zal zijn om een (toekomstige) declaratie (tijdig) te betalen, mag GA&M, te harer beoordeling en al dan niet achtereenvolgens, (i) verdere dienstverlening afhankelijk maken van de betaling door Opdrachtgever van een door GA&M bepaald voorschot in geld, (ii) haar dienstverlening voor onbepaalde tijd opschorten en (iii) deze opdrachtovereenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn, met onmiddellijke ingang, schriftelijk opzeggen.
 4. Opdrachtgever komt geen recht toe op opschorting of verrekening.

Beperking aansprakelijkheid 

 1. KRAFT Advocaten is een voordeurdelerspraktijk waarbij ieder kantoor afzonderlijk voor eigen rekening en risico werkzaam is. Een fout of onzorgvuldigheid in de dienstverlening van GA&M kan uitsluitend leiden tot aansprakelijkheid van GA&M. De totale aansprakelijkheid van GA&M voor een specifieke aanspraak is beperkt tot het bedrag dat voor die aanspraak aan GA&M daadwerkelijk is uitbetaald op grond van haar bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico onder de desbetreffende verzekering.
 2. Indien de bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van GA&M om welke reden dan ook niet aan GA&M uitkeert is de totale aansprakelijkheid van GA&M voor alle aanspraken tezamen, behalve voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van GA&M, beperkt tot een maximum van vijfduizend (5.000,-) euro.
 3. De hoogte van de maximale dekking onder de door GA&M afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering is EUR 1.500.000,- per aanspraak. De hoogte van de maximale dekking onder de door GA&M afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is EUR 1.250.000,- per aanspraak per jaar met een maximum van EUR 2.500.000,- voor de totale aanspraken in het verzekeringsjaar.
 4. Alle verweermiddelen, waaronder begrepen de beperking van de aansprakelijkheid, zijn van toepassing ongeacht de juridische grondslag waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd (waaronder niet nakoming van een hoofdverbintenis, schending van een garantie, onrechtmatige daad of vrijwaring).
 5. Aan GA&M verbonden personen zijn in geen geval aansprakelijk. Onder het begrip “aan GA&M verbonden personen” vallen werknemers, adviseurs en de bestuurder van GA&M, alsmede door GA&M ingeschakelde derden. Aan GA&M verbonden personen (alsmede hun rechtsopvolgers) kunnen zich ook op deze algemene voorwaarden beroepen.
 6. Schadevergoedingsvorderingen van Opdrachtgever vervallen zes maanden nadat Opdrachtgever bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de betreffende schade en GA&M als mogelijkerwijs aansprakelijke partij, tenzij deze eerder vervallen of verjaren op basis van toepasselijk recht. Schadevergoedingsvorderingen van Opdrachtgever vervallen in ieder geval één jaar nadat de feiten en omstandigheden die dienen als grondslag voor een schadevergoedingsvordering hebben plaatsgevonden.
 7. Opdrachtgever vrijwaart GA&M tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit werkzaamheden die GA&M voor of ten behoeve van Opdrachtgever (heeft) verricht. Deze vrijwaring omvat mede de kosten van juridische bijstand en onterecht gedane meldingen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.              

Derdengelden

 1. GA&M heeft geen Stichting Beheer Derdengelden en ontvang om die reden geen derdengelden.

Geheimhouding

 1. GA&M betracht (op grond van artikel 11a Advocatenwet) geheimhouding ten aanzien van alle informatie die niet reeds openbaar is met betrekking tot de bedrijfsvoering van Opdrachtgever, behoudens in die gevallen waarin wet of rechterlijke uitspraak GA&M tot openbaarmaking verplicht of gebiedt of Opdrachtgever toestemming voor openbaarmaking heeft gegeven.
 2. Opdrachtgever geeft hierbij toestemming aan GA&M om de naam van Opdrachtgever en een beknopte omschrijving van de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden te publiceren op de website van GA&M en/of door te geven aan derden voor marketing of communicatiedoeleinden.

Elektronische communicatie

 1. De Opdrachtgever stemt er mee in dat GA&M gebruik maakt van digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. GA&M is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik daarvan en GA&M is ook niet aansprakelijk voor het onderscheppen, manipuleren, infecteren, vertragen of verkeerd (door)sturen van elektronisch communicatie, waaronder door virussen en spam filters.
 2. GA&M verwerkt persoonsgegevens van haar cliënten en daar werkzame personen voor optimale dienstverlening en voldoening aan wettelijke verplichtingen.

Dossier

 1. Behoudens andersluidende afspraken, bewaart GA&M het dossier zeven jaar, te rekenen vanaf de datum waarop voor het laatst door GA&M zaakinhoudelijke werkzaamheden zijn verricht.

Wwft

 1. Op basis van toepasselijke wetgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”), is GA&M, onder bepaalde omstandigheden, verplicht om de identiteit van Opdrachtgever en die van haar uiteindelijke begunstigde(n) vast te stellen en ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft aan de autoriteiten te melden, zonder de Opdrachtgever daarover te informeren.

Einde van de opdrachtovereenkomst

 1. Beide partijen mogen deze opdrachtovereenkomst op ieder moment schriftelijk opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. De opdrachtovereenkomst eindigt alsdan direct. Ter voorkoming van misverstand: opzegging heeft geen invloed op hetgeen reeds verschuldigd is geworden op grond van deze opdrachtovereenkomst vóór de datum van opzegging. Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om te blijven gelden ook na opzegging van deze opdrachtovereenkomst, blijven onverkort gelden.       

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Alle rechtsbetrekkingen tussen GA&M en Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Utrecht. Op dit artikel 33 is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. De geheimhoudingsplicht vervat in artikel 24 geldt niet indien en voor zover GA&M in verband met een geschil tussen GA&M en Opdrachtgever haar standpunt bekend wenst te maken aan de bevoegde rechter.